<

Servidor de mapas de propiedades de solos de Galicia no marco do Proxecto "Establecemento dun sistema experto de base tecnolóxica para a cuantificación de propiedades de solos en Galicia" (EM2012/060).


Investigador Principal:

Luís Rodríguez Lado.


Departamento de Edafoloxía e Química Agrícola. Facultade de Bioloxía.
Rúa Lope Gómez de Marzoa. s/n. Campus Vida.15782 Santiago de Compostela.


Información:

Seleccione unha capa e pinche sobre o mapa para obter información. Abriráse unha táboa para a súa consulta.